عکس های هوایی شهرک های گلخانه ای اجرا شده توسط شرکت ره پویان جبهه سبز

نام پروژه: شهرک گلخانه ای دیناروند خرم اباد استان لرستان

متراژ: 32 هکتار (55 واحد گلخانه)

نام پروژه: شهرک گلخانه ای خاش  استان سیستان و بلوچستان

متراژ: 27 هکتار (46 واحد گلخانه)

نام پروژه: شهرک گلخانه ای باکو کشور جمهوری آذربایجان

متراژ: 15 هکتار (5 واحد گلخانه)