"مزيتها و اهميت کشت گلخانه ای"

 

معرفی :

اساسا در شرايط طبيعي عوامل اصلي رشد گياه (آب و خاك) را تنها مي توان از طريق آبياري، وجين، كودپاشي و غيره تا حدودي مناسب رشد گياه ساخت، اما كنترل و تنظيم دما و رطوبت محيط و همچنين نور، از دست كشاورز خارج بوده و دخل و تصرف در آنها ممكن نيست؛ در صورتي كه در كشت گلخانه اي مي توان اين سه عامل را كاملا كنترل و در جهت رشد مطلوب گياه تنظيم نمود.

 

 

صنعت کشت گلخانه ای يك نوع متمركز و پيشرفته از كشاورزي است که قابليت توليد محصولات کشاورزی متنوع را دارد و به همين دليل بازده اقتصادي بالايي به همراه دارد

 

اهداف كشت گلخانه ای:

 توليد محصول در محلی كه در آن محصول توليد نمی شود .

توليد در زمانی كه كشت محصول در هوای آزاد غير ممكن است

 

مزايای كشت گلخانه ای:

1- افزايش توليد در واحد سطح (به عبارت ديگر 15 برابر فضای آزاد ) به اين معنی كه مثلا در مورد خيار توليد 30 كيلو گرم خيار در هر متر مربع در گلخانه به جای توليد 2 كيلوگرم در همان يك متر مربع در فضای آزاد

2-توليد بيش از يك محصول در سال (كه در مورد خيار توليدسه بار درسال و همچنين در مورد گوجه فرنگی توليد دو بار در سال ممكن می باشد )

3- افزايش كيفيت محصول توليدی (كه با كنترل دقيق و بهتر آفات و بيماری ها با روش های كنترل بيولوژيكی و كاهش مصرف سموم كه باعث افزايش كيفيت محصول و افزايش صادرات و حفظ محيط زيست می شود ) 

4- صرفه جويی در مصرف آب (با روش آبياری تحت فشار )

5- استفاده از اراضی غير قابل كشت با سيستم هيدرو پونيك

6- عدم وابستگی توليد به شرايط محيطی و امكان بازار يابی مناسب و تنظيم برنامه كشت مطابق با نياز بازار

7- تداوم كار و توليد محصول در تمام فصل های سال با توجه با امكان كنترل عوامل محيطی و تنظيم شرايط موردنياز گياه

8-اشتغال زائی بيشتر در واحد سطح ، ايجاد فرصت های شغلی مناسب برای جوانان و كار آموختگان كشاورزی واستفاده از اوقات فراغت كشاورزان در فصل های پاييز و زمستان .

9- امکان استفاده از تکنيکهای جديد کشت طبقاتی در گلخانه